Pande hizo ni; -Mahakama -Mashitaka -Utetezi wa Mashitaka